dnes je 15.6.2024

Input:

3.4.2 Zastoupení na základě plné moci

11.1.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Zastoupení na základě plné moci

Mgr. Petra Vrábliková

§§ 33, 34

Udělení plné moci

Účastník má právo, v zásadě nikoliv povinnost zvolit si zmocněnce. Zmocněncem může být osoba s právnickým vzděláním (advokát) nebo jakákoliv jiná osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Zmocnění je dvoustranný právní vztah vznikající na straně jedné tím, že účastník zmocněnce k zastupování své osoby zmocní, a na straně druhé přijetím tohoto zmocnění zmocněncem. Ke zmocnění nemusí dojít písemnou formou, postačí zmocnění ústní.

Plná moc je dokladem o tomto právním vztahu předkládaná správnímu orgánu v řízení. Udělit plnou moc lze i ústně do protokolu.

Plnou moc lze udělit:

  • k jednomu úkonu, skupině úkonů nebo části řízení (omezená plná moc),

  • pro celé řízení (procesní plná moc),

  • pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem do budoucna (generální plná moc),

  • v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona (tzv. zvláštní plná moc).

Obsah plné moci

Plná moc obsahuje vždy zmocnění a jeho rozsah. Není-li v ní rozsah zmocnění určen nebo jsou-li o něm pochybnosti, platí, že byla udělena pro celé řízení (tj. až do právní moci rozhodnutí, jímž se řízení končí). Přijetí zmocnění ze strany zmocněnce naproti tomu výslovně obsahovat nemusí, postačí, jestliže je z faktických úkonů zmocněnce patrné, že zmocnění přijal.

Zákon ani pro omezenou, ani pro procesní plnou moc nepožaduje, aby podpis nebo podpisy na ní byly úředně ověřeny (takový požadavek ze strany správního orgánu v řízení nad rámec zákona je nezákonným postupem).

Generální plná moc

Pouze na tzv. generální plné moci musí být ověřený podpis. Generální plná moc je plnou mocí vystavenou zmocnitelem pro zmocněnce k zastupování v neurčitém počtu řízení do budoucna (pro určitý časový interval, do určitého data nebo kdykoliv v budoucnu). Podpis zmocnitele ma plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu. I tuto plnou moc lze udělit do protokolu.

Substituce zmocnění

V řízení může mít účastník najednou pouze jednoho zmocněnce. Zmocněnec může dále udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj zastupovala původního zmocnitele – tzv. substituce. Pouze však tehdy, je-li v plné moci dané zmocněnci přímo uvedeno, že tak může učinit, tedy že se může nechat zastoupit třetí osobou.

Opatrovník, zákonný zástupce i zmocněnec vystupují a jednají v řízení jménem zastoupeného a z jejich jednání nabývá práva a povinnosti přímo zastoupený. Jde tedy o zastoupení přímé.

Písemnosti, s výjimkou případů, kdy má zastoupený osobně něco v řízení vykonat (být vyslechnut, dostavit se ke znaleckému zkoumání apod.), se doručují pouze zástupci (zmocněnci nebo opatrovníkovi),

Nahrávám...
Nahrávám...