dnes je 20.4.2024

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonuGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Navrácení v předešlý stavArchiv

1.11.2015, JUDr. Lukáš Potěšil, Mgr. Jiří Venclíček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrácení v předešlý stav je souhrnným institutem. Zahrnuje v sobě dva nástroje. Jeho účelem je umožnit účastníkům a dotčeným osobám uplatnit provedení určitého úkonu v těch případech a situacích, kdy vlivem různých příčin došlo k marnému uplynutí lhůt k jeho…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 1: LhůtyArchiv

1.11.2015, JUDr. Lukáš Potěšil, PhD., Mgr. Jiří Venclíček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 94 odst. 1 SŘ se v přezkumném řízení z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí, pokud jsou dány důvodné pochybnosti o jejich souladu s právními…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Lhůty a počítání časuArchiv

1.11.2015, JUDr. Lukáš Potěšil, Mgr. Jiří Venclíček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy „lhůta” a „doba”. Lhůty mají význam jak pro adresáty veřejné…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Vliv času, lhůty v jednotlivých ustanoveních správního řáduArchiv

6.1.2015, JUDr. Lukáš Potěšil, Mgr. Jiří Venclíček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předcházejících částech této příručky jsme opakovaně na řadě míst uvedli, že veřejná správa v jejím funkcionálním pojetí, tedy jako specifický druh činnosti, má své časové aspekty. Nejenom tedy, že samotné produkty správní činnosti působí v čase, a to…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Odvolací lhůta při oznámení rozhodnutíArchiv

6.1.2015, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Mgr. Jiří Venclíček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 83 SŘupravuje lhůtu pro podání odvolání v těch případech, kdy je správní rozhodnutí oznámeno účastníkům řízení. Touto skutečností se odlišuje od konstrukce § 84. Nicméně i přesto uvedené ustanovení upravuje dvě možné situace, které však mají…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 1: Lhůty a počítání časuArchiv

25.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 1: Rozhodnutí v přezkumném řízeníArchiv

15.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Účinky odvoláníArchiv

15.3.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V doktríně správního práva se tradičně podává, že s podaným odvoláním je spojen suspenzivní a devolutivní účinek. Problematiku účinků odvolání v první řadě upravuje § 85 správního řádu. V tomto ustanovení je zakotven tzv. suspenzivní (odkladný) účinek…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Podání odvoláníArchiv

15.3.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 68 odst. 5 správního řádu se v poučení rozhodnutí mj. uvede, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Z toho vyplývá obecné pravidlo, že u jednoho správního orgánu se odvolání podává a jiný správní orgán…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Odvolací lhůtaArchiv

10.10.2011, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolání je řádným opravným prostředkem. K tomu, aby odvolací řízení proběhlo „v plném rozsahu“ a odvolací správní orgán v něm přezkoumal napadené rozhodnutí prvního stupně, se vedle dalších požadavků a náležitostí uvedených v § 81 a § 82 vyžaduje, aby…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutíArchiv

10.10.2011, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle případů, kdy je účastníkům řízení oznámeno rozhodnutí se zcela absentujícím poučením, případně s poučením neúplným či nesprávným (srov. § 83 odst. 2), ustanovení § 84 řeší ty situace, kdy rozhodnutí není účastníkovi řízení vůbec oznámeno. O tom, že…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Lhůty a počítání časuArchiv

15.2.2010, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Časové aspekty veřejné správyArchiv

15.2.2010, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejná správa jako správa veřejných záležitostí je specifickou činností tzv. správních orgánů.K pojmu správní orgán srov. § 1 odst. 1 správního řádu a příslušné části této příručky, kde je tento pojem (legislativní zkratka) blíže a náležitě rozveden…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Určení přiměřené lhůty k provedení úkonuArchiv

15.2.2010, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle některých ustanovení je správní orgán oprávněn stanovit přiměřenou lhůtu k provedení úkonu. Kupř. § 36 odst. 1 správního řádu stanoví, že správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (např. na doplnění dokazování).1…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Vzor 1Archiv

15.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Lhůty a správní orgánArchiv

15.2.2010, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco výše jsme se zabývali obecnými pravidly pro běh lhůt a stanovením lhůt pro účastníky (dotčené osoby), níže se zaměříme na časová pravidla, která oproti tomu váží přímo správní orgán.…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 2: Nabytí právní moci rozhodnutí při vzdání se práva na odvoláníArchiv

11.11.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí právní moci rozhodnutí při vzdání se práva na odvolání

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Lhůty pro vydání rozhodnutíArchiv

1.11.2008, JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud má být veřejná správa vykonávána jako dobrá správa, je nezbytné, aby úkony správní orgány činily rychle. Ustanovení § 71 spr. ř. je jedním z projevů zásady rychlosti, obecně upravené v § 6 spr. ř. Podle tohoto ustanovení správní orgán vyřizuje věci bez…

Přístupné pro: Správní řád v praxi

LhůtyArchiv

8.8.2007, Mgr. Petra Vrábliková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Rozhodnutí v přezkumném řízeníArchiv

8.8.2007, Mgr. Petra Vrábliková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 2: Jakým způsobem se prakticky počítá lhůta v řízení, které bylo přerušeno?Archiv

15.6.2006, JUDr. Jiří Němec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem se prakticky počítá lhůta v řízení, které bylo přerušeno?

Přístupné pro: Správní řád v praxi

Příloha 1: Kdy nabývá právní moci rozhodnutí, vůči němuž se účastníci vzdali práva podat odvolání a rozhodnutí, vůči němuž podané odvolání bylo odvolatelem vzato zpět?Archiv

15.5.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy nabývá právní moci rozhodnutí, vůči němuž se účastníci vzdali práva podat odvolání, a rozhodnutí, vůči němuž podané odvolání bylo odvolatelem vzato…

Přístupné pro: Správní řád v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...