dnes je 13.7.2024

Input:

5.7.4.4 Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.4.4 Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Pan(-í)   roč. ....  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

R O Z H O D N U T Í

Vzor
Městský úřad ............, odbor ............ podle ust. § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) ukládá tímto panu(-í) ............................., nar. ............, trvale bytem ............ za bezdůvodné odepření podání vysvětlení

pořádkovou pokutu

ve výši ............ Kč, (až do výše 5.000,-- Kč)

(slovy ............)

která je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí připojenou složenkou.

Odůvodnění:

Předvoláním ze dne ............ č. j. ............ doručeným předvolávanému dne ............ doporučeným dopisem do jeho vlastních rukou byl pan(-í) ............, nar. ............, trvale bytem ........... předvolán(-a) k podání nezbytného vysvětlení podle § 137 SŘ k Městskému úřadu ........., odboru ............ na den ............, v ............ hodin k prověření *) oznámení / ostatního podnětu / vlastního zjištění, který by mohl být důvodem k zahájení řízení z moci úřední ve věci ............................................................,.

Předvolávaný(-á) byl(-a) současně upozorněn(-a) na právní důsledky toho, pokud by bezdůvodně odepřel podat vysvětlení.

Dále např.: Předvolávaný(-á) předvolání správního orgánu vyhověl(-a) a k podání vysvětlení se ve stanoveném termínu dostavil(-a), ovšem bezdůvodně odepřel(-a) vysvětlení podat.

Z tohoto důvodu bylo v souladu s ust. § 137 odst. 2 SŘ rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty ve výši .............. Kč (až do výše 5.000,-- Kč + odůvodnit výši pokuty).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ......... kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu ............, odboru .............

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

Každý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení.

Nahrávám...
Nahrávám...